Banja Luka 2008


Vukic,M - Savanovic,A
Drasko,M - Heberla,B
Javakhsvili,L - Ilincic,Z
Volkov,S - Korchnoi,V
Gopal,G - Jakovljevic,V
Jakovljevic,V - Ilincic,Z
Korchnoi,V - Javakhsvili,L
Savanovic,A - Volkov,S
Heberla,B - Vukic,M
Gopal,G - Drasko,M
Drasko,M - Jakovljevic,V
Vukic,M - Gopal,G
Javakhsvili,L - Savanovic,A
Ilincic,Z - Korchnoi,V
Volkov,S - Heberla,B
Gopal,G - Volkov,S
Heberla,B - Javakhsvili,L
Jakovljevic,V - Korchnoi,V
Drasko,M - Vukic,M
Savanovic,A - Ilincic,Z
Vukic,M - Jakovljevic,V
Javakhsvili,L - Gopal,G
Volkov,S - Drasko,M
Korchnoi,V - Savanovic,A
Ilincic,Z - Heberla,B
Drasko,M - Javakhsvili,L
Heberla,B - Korchnoi,V
Jakovljevic,V - Savanovic,A
Gopal,G - Ilincic,Z
Vukic,M - Volkov,S
Ilincic,Z - Drasko,M
Volkov,S - Jakovljevic,V
Korchnoi,V - Gopal,G
Javakhsvili,L - Vukic,M
Savanovic,A - Heberla,B
Gopal,G - Savanovic,A
Vukic,M - Ilincic,Z
Jakovljevic,V - Heberla,B
Drasko,M - Korchnoi,V
Volkov,S - Javakhsvili,L
Javakhsvili,L - Jakovljevic,V
Korchnoi,V - Vukic,M
Savanovic,A - Drasko,M
Heberla,B - Gopal,G
Ilincic,Z - Volkov,S

hier

Erzeugt mit ChessBase 9.0
Kostenloses CBLight hier herunterladen