Dortmund 2010


Naiditsch,A - Mamedyarov,S
Kramnik,V - Le Quang Liem
Ponomariov,R - Leko,P
Ponomariov,R - Kramnik,V
Leko,P - Mamedyarov,S
Le Quang Liem - Naiditsch,A
Mamedyarov,S - Le Quang Liem
Kramnik,V - Leko,P
Naiditsch,A - Ponomariov,R
Naiditsch,A - Leko,P
Mamedyarov,S - Kramnik,V
Le Quang Liem - Ponomariov,R
Kramnik,V - Naiditsch,A
Ponomariov,R - Mamedyarov,S
Leko,P - Le Quang Liem
Leko,P - Ponomariov,R
Le Quang Liem - Kramnik,V
Mamedyarov,S - Naiditsch,A
Mamedyarov,S - Leko,P
Naiditsch,A - Le Quang Liem
Kramnik,V - Ponomariov,R
Le Quang Liem - Mamedyarov,S
Ponomariov,R - Naiditsch,A
Leko,P - Kramnik,V
Mamedyarov,S - Ponomariov,R
Le Quang Liem - Leko,P
Naiditsch,A - Kramnik,V
Ponomariov,R - Le Quang Liem
Kramnik,V - Mamedyarov,S
Leko,P - Naiditsch,A

Pobierz partię w formacie *.pgn

Wykonano z pomocą
programu ChessBase 9.0

Komentarz: J. Konikowski