Londyn 2010


Short,N - Kramnik,V
McShane,L - Carlsen,M
Adams,M - Howell,D
Anand,V - Nakamura,H
Kramnik,V - Nakamura,H
Howell,D - Anand,V
Carlsen,M - Adams,M
Short,N - McShane,L
McShane,L - Kramnik,V
Adams,M - Short,N
Anand,V - Carlsen,M
Nakamura,H - Howell,D
Kramnik,V - Howell,D
Carlsen,M - Nakamura,H
Short,N - Anand,V
McShane,L - Adams,M
Adams,M - Kramnik,V
Anand,V - McShane,L
Nakamura,H - Short,N
Howell,D - Carlsen,M
Kramnik,V - Carlsen,M
Short,N - Howell,D
McShane,L - Nakamura,H
Adams,M - Anand,V
Anand,V - Kramnik,V
Nakamura,H - Adams,M
Howell,D - McShane,L
Carlsen,M - Short,N

Pobierz partie w formacie *.pgn

Wykonano z pomocą
programu ChessBase 9.0

Komentarz: J. Konikowski